TOP 1
231.9k followers
133 members
Marketing Club
🎉 A community for all things marketing. Largest marketing community on CH with 225,000+ followers and growing! Top 7 club on Clubhouse (March 2021)! 🎉 👉 Join us at 12pm PT every Monday for #MarketingMonday, a roundtable discussion on the latest industry trends, case studies, insights, and more. 👈 🗓 5+ rooms per week! 🗓 Check the calendar at: https://sdcr.club/marketingclub 🏠 Club Structure 🏠 💪 Members are marketers, creators, and experts who have been vouched for/validated. To become a member, participate in a room or have an existing member nominate you! 🎊 Followers are our community! Join in room conversations and suggest topics for talks! 👋 All rooms open to everyone! Note: Rooms statistics may be tracked by Direcon.com 🔐 Only admins can start rooms for quality control. Follow them for alerts! ✳️@mikeprasad ✳️@daliastrum ✳️@bertholf 🙋🏻‍♂️Founded by @mikeprasad in August 2020.
📈 Marketing
💈 Advertising
🌈 Instagram
TOP 2
173k followers
6164 members
Digital Marketing Society
Digital Marketing Society focuses on educating it's followers on how to apply Digital Marketing strategies to grow your business, grow your brand, or market anything in the digital world. Group Founder @kingerictyler Download a free copy of the ebook "Getting Started With Facebook Ads" kingerictyler.com/clubhouse 🚨Topics Include🚨 🚩SEO (Search Engine Optimization) 🚩SEM (Search Engine Marketing 🚩Google Ads, Adwords 🚩Social Media Advertising (Facebook Ads, Instagram Ads, Linkedin Ads) 🚩Email Marketing, Content Marketing 🚩Data & Analytics 🚩Ecommerce Marketing 🚩Website Funnels 🚩Paid Media 🚩Design 🚩Digital Strategy, and more. If you are interested in hosting a room contact me @kingerictyler on Instagram or email Eric@kingerictyler.com
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 3
129k followers
182 members
The Power Circle
Welcome to the Power Circle Network 100,000+ 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 Over $72,000 Dollars Donated To Clubhouse Audience Members 💎WE ARE A REGISTERED NON PROFIT ORGANIZATION THAT HOSTS THE MOST ENGAGED CLUBHOUSE CONVERSATIONS IN 9 MAJOR CATEGORIES: 1. 🗝Mindset 2. 🗝Faith and Spirituality 3. 🗝Personal Development 4. 🗝Family and Relationships 5. 🗝Fitness, Health and Appearance 6. 🗝Finance, Wealth and Investments 7. 🗝Philanthropy 8. 🗝Career & Business + 9. 🗝Travel & Adventure —————————————— WE ORGANIZE ROOMS IN FORMS OF: 1. Interviews 2. Conferences 3. How-To Training Sessions 4. Game Shows 5. Debates 6. Master Minds 7. Consultations 8. Town-hall Meetings 9. Listening Parties + MORE 🔐To be accepted click the “Follow” button Please follow @Spectacular, @CeoMattyJ, @19keys and our fellow organizers and thought leaders of the group! We host monthly meetings on zoom with official power circle members - if you gross $100k+ annually - Apply To Become A Member Of The Power Circle Meetings (powercircles.org)
💈 Advertising
📎 Small Business
🎙 Storytelling
TOP 4
86.9k followers
3491 members
Facebook Marketing Secrets
🚨 #𝟭 𝗟𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗼𝗻 𝗖𝗹𝘂𝗯𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲! 🚨 Facebook Marketing Secrets is a club to help members Learn how to build and monetize on Facebook both in Paid Advertising and Organic Growth Strategies with experts who know how to do it best! Compare different advertising tools, tips, tricks, Facebook Group How to’s and learn from industry-leading veterans when it comes to everything Facebook. ➡️ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴: Talk about bidding strategy, new ad types, new targeting options, new strategies in general, That's what this club is for! To Learn and Have Fun! ➡️ 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀: Learn how to build and monetize Facebook Groups, how to use your fb profile to generate leads, how to funnel Facebook traffic via your content ══════════════════ 👇 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐁𝐢𝐨𝐬 👇 ---- www.FixMyBio.com ---- ══════════════════ 💡 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁: ▪️ Build & Monetize Facebook Groups ▪️ Facebook Advertising ▪️ Facebook Chatbots ▪️ Growth Strategies ▪️ How to LeadGen on Personal Profiles ▪️ Content Strategy ▪️ Copywriting Best Practices ▪️ Profile Audits ▪️ Funnel Strategies ▪️ Marketing Strategies ══════════════════ 📊 𝐖𝐚𝐧𝐭 𝐚 𝐅𝐁 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩? Awesome! Message @Michael.Consulting on IG and I’ll send it over. ══════════════════ Learn how to make the most out of your Facebook Marketing Strategy! ══════════════════ ᴳᴹᴮ ᴳᵒᵒᵍˡᵉ ᴹʸ ᴮᵘˢᶦⁿᵉˢˢ ᴸᵒᶜᵃˡ ˢᴱᴼ ᵍᵘᶦᵈᵉ ˡᵒᶜᵃˡ ˢᴱᴼ ᵗᶦᵖˢ ˡᵒᶜᵃˡ ˢᴱᴼ ᵉˣᵖᵉʳᵗˢ ˡᵒᶜᵃˡ ˢᴱᴼ ᵗᵒᵒˡˢ ᵍᵒᵒᵍˡᵉ ᵐʸ ᵇᵘˢᶦⁿᵉˢˢ ᵃᵖᵖˢ ᵍᵒᵒᵍˡᵉ ᵐʸ ᵇᵘˢᶦⁿᵉˢˢ ᶜᵘˢᵗᵒᵐᵉʳ ˢᵉʳᵛᶦᶜᵉ ˡᵒᶜᵃˡ ˢᴱᴼ ᶜʰᵉᶜᵏˡᶦˢᵗ ᴸᵒᶜᵃˡ ˢᵉᵃʳᶜʰ ᴱⁿᵍᶦⁿᵉ ᴼᵖᵗᶦᵐᶦᶻᵃᵗᶦᵒⁿ ᴸᵒᶜᵃˡ ᴹᵃʳᵏᵉᵗᶦⁿᵍ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᴬᵈˢ ᴳᵒᵒᵍˡᵉ ᴬᵈˢ ᴵⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᵀʷᶦᵗᵗᵉʳ ᴸᶦⁿᵏᵉᵈᴵⁿ ᴬᵈᵛᵉʳᵗᶦˢᶦⁿᵍ ˢᵉᵃʳᶜʰ ᴱⁿᵍᶦⁿᵉ ᴹᵃʳᵏᵉᵗᶦⁿᵍ ᴳᵒᵒᵍˡᵉ ᴿᵃⁿᵏᶦⁿᵍ ˡᵒᶜᵃˡ ˢᵉᵃʳᶜʰ ˡᵒᶜᵃˡ ʳᵃⁿᵏᶦⁿᵍˢ ˢᵉᵃʳᶜʰ ᴱⁿᵍᶦⁿᵉ ˡᵒᶜᵃˡ ᵈᶦʳᵉᶜᵗᵒʳʸ ʸᵉˡˡᵒʷ ᵖᵃᵍᵉˢ ʸᵉˡᵖ ᵍᵒᵒᵍˡᵉ ᵐᵃᵖˢ ˡᵒᶜᵃˡ ˡᶦˢᵗᶦⁿᵍ ᵈᵗᶜ ᵛᵉⁿᵗᵘʳᵉ ᶜᵃᵖⁱᵗᵃˡ ᶜʳʸᵖᵗᵒ ᵇⁱᵗᶜᵒⁱⁿ ᵇᵗᶜ ᵃⁿᵍᵉˡ ⁱⁿᵛᵉˢᵗⁱⁿᵍ ᵃⁱ ᵏⁿᵒʷˡᵉᵈᵍᵉ ᵖˢʸᶜʰᵒˡᵒᵍʸ ᵗʰᵉ ᵖᵒʷᵉʳ ᶜⁱʳᶜˡᵉ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵛᵉ ᵉˣᵉᶜᵘᵗⁱᵛᵉ ᵒᶠᶠⁱᶜᵉʳˢ ˢᵗᵒᶜᵏ ᵐᵃʳᵏᵉᵗ ᵐᵒᵛᵉˢ ᶜᵒᵐᵐᵘⁿⁱᵗʸ ᶜˡᵘᵇ ᵗᵒᵒᵏ ᵇʳᵒᵏᵉ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉʳᵃᵖʸ ᵈᵉˢⁱᵍⁿ ʷⁱᵗʰ ᵖᵘʳᵖᵒˢᵉ ᵗᵃˡᵏ ⁿᵉʳᵈʸ ᵗᵒ ᵐᵉ ᵖˡᵃⁿᵗ⁻ᵇᵃˢᵉᵈ ᵏⁿᵒʷ ᵐᵒⁿᵉʸ ᵈᵃᵗᵃ ᵃⁿᵈ ᵃⁱ ᵈᵃʸ ᵗʳᵃᵈⁱⁿᵍ ᵈᵉˢⁱᵍⁿˢ ᵗʰᵉ ᵈᵃᶜʰᵃ ᶜʳᵉᵈⁱᵗ ﹠ ᵗʳᵃᵛᵉˡ ʰᵃᶜᵏˢ ʰᵒʷ ᵗᵒ ᵍᵉᵗ ʳⁱᶜʰ ʷᵉ ᵗʰᵉ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ʷᵗᶠ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵃᵈˢ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵍʳᵒᵘᵖˢ ᶠᵇ ᵍʳᵒᵘᵖˢ ᶠᵇ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷᵗʰ ʰᵃᶜᵏⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷᵗʰ ʰᵃᶜᵏˢ ˢᵗᵃʳᵗᵘᵖ ᶜˡᵘᵇ ʰᵘᵐᵃⁿ ᵇᵉʰᵃᵛⁱᵒʳ ᵇⁱᵗᶜᵒⁱⁿ ᵗᵉᶜʰ ᵗᵃˡᵏˢ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ʰᵃᶜᵏˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ʳᵉᵉˡˢ ⁱᵍ ⁱᵍ ʳᵉᵉˡˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ʳᵉᵉˡˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ˡⁱᵛᵉ ˡⁱᵛᵉ ⁱᵍ ˡⁱᵛᵉ ⁱᵍᵗᵛ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᵃᵈˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵖⁱⁿˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵃᵈˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ʰᵃᶜᵏˢ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ˢᵖᵒᵗˡⁱᵍʰᵗ ˢᵖᵒᵗˡⁱᵍʰᵗ ˢⁿᵃᵖˢ ˢⁿᵃᵖ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ʰᵃᶜᵏˢ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ᵃᵈˢ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉʳˢ ᵗᵘᵇᵉᵇᵘᵈᵈʸ ᶜᵒⁿᵗᵉⁿᵗ ᶜʳᵉᵃᵗᵒʳ ⁱⁿᶠˡᵘᵉⁿᶜᵉʳ ⁱⁿᶠˡᵘᵉⁿᶜᵉˢ ᵗʷⁱᵗᶜʰ ᵗʷⁱᵗᶜʰ.ᵗᵛ ᵗʷⁱᵗᶜʰ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵍⁱʳˡ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵇᵒʸ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗⁱⁿᵍ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗᵉʳˢ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐⁱⁿᵍ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐ ᵐᵘˢⁱᶜ ᵐᵒᵛⁱᵉˢ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡⁱⁿᵍ ᵖˢʸᶜʰᵒˡᵒᵍʸ ¹⁰¹ ᵇʳᵃⁿᵈⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ʰᵘˢᵗˡᵉʳ ᶜˡᵘᵇ ᵐᵃˢᵗᵉʳᶜˡᵃˢˢ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᵗʰᵉ ʰᵘˢᵗˡᵉʳ ᶜˡᵘᵇ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᶠⁱⁿᵃⁿᶜⁱᵃˡ ˡⁱᵗᵉʳᵃᶜʸ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᶜˡᵘᵇ ʷᵒᵐˣⁿ ⁱⁿ ᵇᵘˢⁱⁿᵉˢˢ ᵉˡᵒⁿ ᵐᵘˢᵏ ᵇᵉᵍⁱⁿⁿᵉʳ ʰᵉˡᵖ ᵗʰᵉ ᵐⁱⁿᵈᶠᵘˡ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵛᵉ ᵍᵒᵒᵈ ᵗⁱᵐᵉ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ˢᵒᶜⁱᵉᵗʸ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉ ˢʰᵒʳᵗˢ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ᵒᶠ ʷᵒʳᵏ ᵉᶜᵒᵐ ᵉ⁻ᶜᵒᵐᵐᵉʳᶜᵉ ᵉ⁻ᶜᵒᵐᵐᵉʳᶜᵉ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳˢʰⁱᵖ ˢᵗᵒᶜᵏˢ ˢᵐᵃˡˡ ᵇᵘˢⁱⁿᵉˢˢ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᵖⁱᵗᶜʰ ᵖʳᵃᶜᵗⁱᶜᵉ ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ ʳᵉᵃˡ ᵉˢᵗᵃᵗᵉ ⁿᵉᵗʷᵒʳᵏⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷⁿᵘᵖⁱⁿᵍ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗ ᵈᵃᵗⁱⁿᵍ ˢᵃᵃˢ ᵉⁿᵍⁱⁿᵉᵉʳⁱⁿᵍ ˢᵗᵃʳᵗᵘᵖˢ ᵖʳᵒᵈᵘᶜᵗ ᵖʰʸˢⁱᶜˢ ᵗʰᵉ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ᵉᵈᵘᶜᵃᵗⁱᵒⁿ ᵖʰⁱˡᵒˢᵒᵖʰʸ ᵍᵉᵐ ᵇ²ᵇ ᵇ²ᶜ ᵇ²ᵇ²ᶜ ᵗⁱᵖˢ ᵗʳⁱᶜᵏˢ ᵃˡᵍᵒʳⁱᵗʰᵐˢ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵐᵉᵈⁱᵃ ᵉˣᵃᵐⁱⁿᵉʳ ᵇʳᵃⁿᵈ ᵃʷᵃʳᵉⁿᵉˢˢ ˢᵃˡᵉˢ ᵉᵐᵃⁱˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵃⁿᵃˡʸᵗⁱᶜˢ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗᵉʳ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗᵉʳˢ
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 5
38.5k followers
3855 members
Growth Hacking your Social Media
🚨 #𝟏 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞! 🚨 We share the Top Growth Hacking & Marketing experiments we’ve done in the past, current projects, share new ideas and growth hacks, and mastermind on projects together! This is a no bulls**t gimmicks here. Only the absolute best and nothing less. We share both advanced hacks and growth marketing process improvements as well as fundamental mindset, process, and execution related content You'll be able to ask your growth hacking questions as well as add value by sharing your growth marketing experiments and learnings with the community! ══════════════════ 👇 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐂𝐥𝐮𝐛𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐁𝐢𝐨𝐬 👇 ---- www.FixMyBio.com ---- ══════════════════ 💡 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁: ▪️ The Algorithm ▪️ Content Strategy ▪️ Profile Audits ▪️ Advanced techniques ▪️ Profile audits ▪️ Funnels ▪️ Ads platform ▪️ Influencer campaigns ▪️ Strategies ══════════════════ 📊 𝐖𝐚𝐧𝐭 𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐟 𝐦𝐲 𝐭𝐨𝐩 𝟓 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐬? Awesome! Message @Michael.Consulting on IG and I’ll send it over. ══════════════════ ᵈᵗᶜ ᵛᵉⁿᵗᵘʳᵉ ᶜᵃᵖⁱᵗᵃˡ ᶜʳʸᵖᵗᵒ ᵇⁱᵗᶜᵒⁱⁿ ᵇᵗᶜ ᵃⁿᵍᵉˡ ⁱⁿᵛᵉˢᵗⁱⁿᵍ ᵃⁱ ᵏⁿᵒʷˡᵉᵈᵍᵉ ᵖˢʸᶜʰᵒˡᵒᵍʸ ᵗʰᵉ ᵖᵒʷᵉʳ ᶜⁱʳᶜˡᵉ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵛᵉ ᵉˣᵉᶜᵘᵗⁱᵛᵉ ᵒᶠᶠⁱᶜᵉʳˢ ˢᵗᵒᶜᵏ ᵐᵃʳᵏᵉᵗ ᵐᵒᵛᵉˢ ᶜᵒᵐᵐᵘⁿⁱᵗʸ ᶜˡᵘᵇ ᵗᵒᵒᵏ ᵇʳᵒᵏᵉ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉʳᵃᵖʸ ᵈᵉˢⁱᵍⁿ ʷⁱᵗʰ ᵖᵘʳᵖᵒˢᵉ ᵗᵃˡᵏ ⁿᵉʳᵈʸ ᵗᵒ ᵐᵉ ᵖˡᵃⁿᵗ⁻ᵇᵃˢᵉᵈ ᵏⁿᵒʷ ᵐᵒⁿᵉʸ ᵈᵃᵗᵃ ᵃⁿᵈ ᵃⁱ ᵈᵃʸ ᵗʳᵃᵈⁱⁿᵍ ᵈᵉˢⁱᵍⁿˢ ᵗʰᵉ ᵈᵃᶜʰᵃ ᶜʳᵉᵈⁱᵗ ﹠ ᵗʳᵃᵛᵉˡ ʰᵃᶜᵏˢ ʰᵒʷ ᵗᵒ ᵍᵉᵗ ʳⁱᶜʰ ʷᵉ ᵗʰᵉ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ʷᵗᶠ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵃᵈˢ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵍʳᵒᵘᵖˢ ᶠᵇ ᵍʳᵒᵘᵖˢ ᶠᵇ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷᵗʰ ʰᵃᶜᵏⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷᵗʰ ʰᵃᶜᵏˢ ˢᵗᵃʳᵗᵘᵖ ᶜˡᵘᵇ ʰᵘᵐᵃⁿ ᵇᵉʰᵃᵛⁱᵒʳ ᵇⁱᵗᶜᵒⁱⁿ ᵗᵉᶜʰ ᵗᵃˡᵏˢ ᶠᵃᶜᵉᵇᵒᵒᵏ ʰᵃᶜᵏˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ʳᵉᵉˡˢ ⁱᵍ ⁱᵍ ʳᵉᵉˡˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ʳᵉᵉˡˢ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ˡⁱᵛᵉ ˡⁱᵛᵉ ⁱᵍ ˡⁱᵛᵉ ⁱᵍᵗᵛ ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᵃᵈˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵖⁱⁿˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ᵃᵈˢ ᵖⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ ʰᵃᶜᵏˢ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ˢᵖᵒᵗˡⁱᵍʰᵗ ˢᵖᵒᵗˡⁱᵍʰᵗ ˢⁿᵃᵖˢ ˢⁿᵃᵖ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ʰᵃᶜᵏˢ ˢⁿᵃᵖᶜʰᵃᵗ ᵃᵈˢ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉʳˢ ᵗᵘᵇᵉᵇᵘᵈᵈʸ ᶜᵒⁿᵗᵉⁿᵗ ᶜʳᵉᵃᵗᵒʳ ⁱⁿᶠˡᵘᵉⁿᶜᵉʳ ⁱⁿᶠˡᵘᵉⁿᶜᵉˢ ᵗʷⁱᵗᶜʰ ᵗʷⁱᵗᶜʰ.ᵗᵛ ᵗʷⁱᵗᶜʰ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐᵉʳ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵍⁱʳˡ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵇᵒʸ ᵍᵃᵐᵉʳ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗⁱⁿᵍ ᵖᵒᵈᶜᵃˢᵗᵉʳˢ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐⁱⁿᵍ ˡⁱᵛᵉ ˢᵗʳᵉᵃᵐ ᵐᵘˢⁱᶜ ᵐᵒᵛⁱᵉˢ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡⁱⁿᵍ ᵖˢʸᶜʰᵒˡᵒᵍʸ ¹⁰¹ ᵇʳᵃⁿᵈⁱⁿᵍ ᵗʰᵉ ʰᵘˢᵗˡᵉʳ ᶜˡᵘᵇ ᵐᵃˢᵗᵉʳᶜˡᵃˢˢ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᵗʰᵉ ʰᵘˢᵗˡᵉʳ ᶜˡᵘᵇ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᶠⁱⁿᵃⁿᶜⁱᵃˡ ˡⁱᵗᵉʳᵃᶜʸ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᶜˡᵘᵇ ʷᵒᵐˣⁿ ⁱⁿ ᵇᵘˢⁱⁿᵉˢˢ ᵉˡᵒⁿ ᵐᵘˢᵏ ᵇᵉᵍⁱⁿⁿᵉʳ ʰᵉˡᵖ ᵗʰᵉ ᵐⁱⁿᵈᶠᵘˡ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵛᵉ ᵍᵒᵒᵈ ᵗⁱᵐᵉ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ˢᵒᶜⁱᵉᵗʸ ʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉ ˢʰᵒʳᵗˢ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ᵒᶠ ʷᵒʳᵏ ᵉᶜᵒᵐ ᵉ⁻ᶜᵒᵐᵐᵉʳᶜᵉ ᵉ⁻ᶜᵒᵐᵐᵉʳᶜᵉ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳˢʰⁱᵖ ˢᵗᵒᶜᵏˢ ˢᵐᵃˡˡ ᵇᵘˢⁱⁿᵉˢˢ ᶜˡᵘᵇʰᵒᵘˢᵉ ᵖⁱᵗᶜʰ ᵖʳᵃᶜᵗⁱᶜᵉ ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ ʳᵉᵃˡ ᵉˢᵗᵃᵗᵉ ⁿᵉᵗʷᵒʳᵏⁱⁿᵍ ᵍʳᵒʷⁿᵘᵖⁱⁿᵍ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗ ᵈᵃᵗⁱⁿᵍ ˢᵃᵃˢ ᵉⁿᵍⁱⁿᵉᵉʳⁱⁿᵍ ˢᵗᵃʳᵗᵘᵖˢ ᵖʳᵒᵈᵘᶜᵗ ᵖʰʸˢⁱᶜˢ ᵗʰᵉ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ ᵉᵈᵘᶜᵃᵗⁱᵒⁿ ᵖʰⁱˡᵒˢᵒᵖʰʸ ᵍᵉᵐ ᵇ²ᵇ ᵇ²ᶜ ᵇ²ᵇ²ᶜ ᵗⁱᵖˢ ᵗʳⁱᶜᵏˢ ᵃˡᵍᵒʳⁱᵗʰᵐˢ ᵈⁱᵍⁱᵗᵃˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵐᵉᵈⁱᵃ ᵉˣᵃᵐⁱⁿᵉʳ ᵇʳᵃⁿᵈ ᵃʷᵃʳᵉⁿᵉˢˢ ˢᵃˡᵉˢ ᵉᵐᵃⁱˡ ᵐᵃʳᵏᵉᵗⁱⁿᵍ ᵃⁿᵃˡʸᵗⁱᶜˢ ᵃᵈᵛᵉʳᵗⁱˢⁱⁿᵍ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗᵉʳ ᶜᵒᵖʸʷʳⁱᵗᵉʳˢ 📈 💈 📷 📱 🔥 🕚 🇫🇷 🍑 🌍 🗽 💰 💎 ☕️ ✨ 🧊 🏹 ❤️ 👻 🧡 😴 🎵 📎 🍏 🎙 📻 🌁 🌅
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 6
10.9k followers
12.9k members
Creative Career Warriors
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Ready to level up your creative career? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎉Join our supportive and inclusive club to kickstart or advance your career in the arts. Please nominate other creatives who you think can learn or add value! 💭 What to expect? Expert panels in the creative, photography & arts industries Accountability group Educational rooms Artist spotlights Welcome creatives of all kinds: 🎏 Graphic Designers 🧑‍💻UX / UI Designers 📷 Photographers 📹 Videographers 👘 Fashion Designers 📈 Creative Marketers 🌅 Content Creators 🎨 Artists 💄 Make up Artists 💇‍♀️ Hair Stylist 💃🏻 Dance 🌊 Digital Arts & Illustration 📖 Writers 🎭 Theater & Performing Arts 🏠 Home base of weekly rooms: MONDAY 8am Eastern: Creative Warrior Mindset (Start your week off standing in your power) FRIDAY, 6pm Eastern: Creative Careers Happy Hour (Weekly accountability group) POP UPS Weekly pop ups rooms Including: CREATIVE SPOTLIGHT (Artist Features) CREATIVE CONNECTION (Networking) 🏠 *Please read the club rules to help us ensure a safe space* Rooms details Only admins can open rooms to ensure a quality experience with the club. Connect with founder @KathleenRoss for questions on starting a room. Create CONNECTIONS Receive ADVICE Continue LEARNING Be CREATIVE
💈 Advertising
📷 Photography
🎏 Design
TOP 7
12.9k followers
7094 members
Viral Marketing Stars®️
🔥 The first and only Club dedicated to viral marketing & viral visual content strategies for established entrepreneurs that Make Your Message Famous®️ through the power of social media. 🔥 We host no BS & ego free rooms about going viral using viral videos, creating viral content on Instagram, personal branding, brand design, conversion, Facebook, leveraging paid traffic, Facebook ads, Tik Tok, Clubhouse, Pinterest, YouTube, LinkedIn etc. To become a member, follow club creator on Clubhouse (@katya) and Instagram (@theofficialkatya) and please nominate 3 people when you join!
💈 Advertising
🎏 Design
🌈 Instagram
TOP 8
14.3k followers
1663 members
Creatives Club
Where great ideas collide to create powerful storytelling experiences in culture. All creative thinkers, brand builders, content creators + cognitive anthropologists welcome.
📈 Marketing
💈 Advertising
🎏 Design
TOP 9
8823 followers
5151 members
TRAFFIC, FUNNELS & CONVERSIONS
Business, mindset, marketing and advertising for business owners and entrepreneurs... *Follow ALISHA SCHENCK below, along with this club to join 👇 💰Traffic - Organic & Paid 💰Funnels - High Ticket, Low Ticket 💰Conversions - Conversion Optimization (putting the pieces together, testing, and making the right refinements along the way).
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 10
13k followers
119 members
SEO
Club SEO: Learn All About Organic Search & Digital Marketing Strategies https://seoclub.club Upcoming Special Events: 🚀 Agency Founders Chat with Ross Hudgens - 4/8 🏥 Digital Marketing for Medical with Dennis Yu- 4/14 SERP Features Chat with Jason Bernard - TBA Live Site Audit Clinics Every Tuesday at 9:30-11:00 CDT in partnership w/Marketing Club Get registered at Sidecar, our Clubhouse event companion tool- Submit event Ideas & event questions live: https://sdcr.club/43 Note: Rooms statistics may be tracked by Direcon.com ⭐️ Will be hosting 3-5 weekly chats covering various topics related to search and digital marketing and weekly site audit clinics. ⭐️ Needing to simply socialize & chat (or vent)? Group Members are welcome to start private rooms at anytime. ⭐️ We welcome listeners & participants of all levels to follow us! Learn from Industry experts or Network with your Peers! ⭐️ Got a topic request? DM @shellyfagin on Twitter! 💡Topics (but not limited to): Marketing, Local Marketing, Small Business Marketing, SEO Trends, WordPress SEO, Shopify SEO, SEO Updates, Google, Ranking Factors, YouTube SEO, Google penalties, Algorithm, Bing, Google Search Console, Google My Business, Google Maps, Google Analytics, Google Tag Manager, Log File Analysis, Site Speed Optimization, SEO Tools, HTML, PHP, JavaScript, Python, Schema, SERP Features, E-commerce, AI, Local SEO, Technical SEO, Link Building, PR, Keyword Research, Content Optimization, On-Page Optimization, Lead Generation, Marketing Automation, WordPress, WooCommerce, Shopify, Conferences, Blogging, Conversion, CRO, UX, Mobile.....
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 11
5655 followers
6070 members
Sustainable Growth Marketing
Sustainable Growth Marketing aims to help entrepreneurs & marketers with strategies, tools and approaches to build healthy exponential growth. ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Founder @ScottAdamMartin 🏄🏼‍♂️ Club updates: Marketer.club 🤙 EMagazine /Marketer.eco 🎙Podcast (Sustainable Growth Marketing Strategies) 🎧 GroundswellPodcast.com ✨Admins may track your room stats via direction.com
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 12
7864 followers
2932 members
Overheard
We’re all ears...literally. The Clubhouse home for the brand behind @OverheardNewYork, @OverheardLA, @OverheardLondon, @OverheardSanFrancisco, @OverheardUniversity, @OverheardBumble, @OverheardLabo and @OverheardCelebs.
💈 Advertising
🧘🏻‍♀️ Meditation
🌈 Instagram
TOP 13
4056 followers
5947 members
Female Marketers
🤩Serving female marketers, entrepreneurs, and small business owners on Clubhouse.🤩 Want to host a room? Want to host a reoccurring room and get your room promoted on our website, social, and emails? Apply at www.femalemarketers.club Invite and nominate fellow marketers and business owners on Clubhouse to join this club. 🥳Clubhouse for CEOs🥳 A mini course teaching entrepreneurs how to leverage Clubhouse like a boss. Maximize visibility and exposure while utilizing the app for business. www.clubhouseforceos.com/enroll Follow us on IG and tag us on stories: @femalemarketersclub Follow the FMC and @litchfieldmedia to get added as a member.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 14
7049 followers
942 members
Ain’t This Bout A Pitch
Whether you are a publicist, journalist, filmmaker, seeking an investor or aspiring entrepreneur... this is the club for you! Every room is designed to empower each other to learn, expand our reach & dominate in our respective fields 💰 Networking, training and of course.. PITCHING! ⁣ (No elitism. Beginners welcome!)⁣ ⁣ Follow the club founder: @icytheartist ** nominations are encouraged 😊**
📈 Marketing
💈 Advertising
🎙 Storytelling
TOP 15
5763 followers
1051 members
Facebook Ads for Beginners
Sharing the TOP Facebook Ad and marketing strategies to increase your results! 🚀 Follow & join - to learn, share, listen or ask on ALL things Facebook Ads. If you have a business, you’re an influencer, entrepreneur, start up, or marketer looking to grow - this club is for you! ⚡️Want advice on your Facebook ads? Direct message @realchasechappell on Instagram 🎤 Everyone is welcome to participate and have fun.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 16
2989 followers
3758 members
Is it Ad Tech or Adtech?
No matter how you spell it out, digital advertising is a complicated business and not getting any simpler to navigate. Google ✔️ Facebook ✔️ Amazon ✔️ $TTD ✔️ $MGNI ✔️ $RAMP ✔️ Connect with industry leaders from programmatic platforms, agencies, data vendors, identity solutions, OTT/CTV and measurement tools to discuss Ad tech and Martech trends and news. Questions / Comments / Feedback 🔹@mjbarash (Twitter)
💰 Venture Capital
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 17
5680 followers
454 members
Advertising Breakthrough
Marketing and Advertising group for professionals that want to scale their businesses.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 18
5525 followers
130 members
Club AM/PM (Advertising, Marketing, Publishing, Media)
We analyze and discuss the macro and micro forces, new developments and notable players in the overlapping spheres of modern communication and creativity for consumers and enterprises. Hosted by Elkanah Reed, Michael Miraflor and Ben Dietz. Join us for our first show “The Source Code of Advertising” - Tuesdays at 5PM PT/8PM EST.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 19
5226 followers
98 members
Influential Club⭐️
Influential club is home to the top thought leaders, tastemakers, creators and industry titans on Clubhouse. Room topics include social media, influencer industry, tech, comedy, ecommerce, branding, and game-show themed programming. Hopefully our chats will put a smile on your face or a million-dollar thought in your mind.
💈 Advertising
👄 Celebrities
☕️ Advice
TOP 20
3295 followers
1939 members
LinkedIn Authority Accelerator
Tired of feeling like you’re wasting time and energy on your LinkedIn “strategy” that isn’t generating any REAL results? Or know that you should spend time on LinkedIn, but don’t? Keep reading. Social media is a constant battle. Whether you realize it or not, you’re ALWAYS vying for your audiences’ attention. You have to fight to stay relevant. Period. Now, you’re probably one of two kinds of people... The first is someone who doesn’t have a clue HOW to effectively engage an audience on LinkedIn. The second is someone who has tried a handful of approaches but never really had any success. Maybe you tried a few “guru” tips and either got frustrated, or ran out of bandwidth to spearhead creating a sustainable LinkedIn strategy… Doesn’t matter which category you fall into. Either way you’re leaving opportunities for human connection and money on the table. LinkedIn is a rapidly evolving platform chock full of card slinging slimy salesman, desperately in need of someone like you… Someone who wants to provide high quality authentic content and thought leadership to genuinely HELP people. LinkedIn has over 750* MILLION members, 30 million pages and 50,000 skills... However, very few training programs focus on the one thing that truly matters…human connections. At StandOut Authority we believe there is no B2C or B2B. Only Human to Human. “If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com"
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 21
2424 followers
615 members
AdCulture
✊🏾 A community for voices to merge around all things advertising and agency culture. ✊🏾 Culture erodes when it’s ignored. If colleagues don’t relate to your words, expressions, or gestures—those unique aspects of your personality become ineffective and obsolete. You phase them out in exchange for more “successful” ways of interacting. It’s an unconscious assimilation that, over time, homogenizes corporate cultures. Companies end up with workforces that look different but act the same. It’s diversity without inclusion. 🏁 Join the AdCulture group on Clubhouse for upcoming roundtable discussions called “Tissue Sessions.” 🏁 Hit follow and nominate 3 people who you think should join.
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 22
1562 followers
1054 members
Soho House
The house of the best — we encourage discourse about anything related to e-commerce & business. A lot of people in this group have grown businesses to well over 6 figures per month starting from nothing. ♠️ Be sure to follow the first three members of the club: @driver | @wl | @ebefrimpong Here’s some stuff we cover in our rooms: E-Commerce, Dropshipping, Digital Marketing, Facebook & Instagram Ads, Google Ads, Branding, Shopify, & Everything else related to growing or starting your business.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 23
2271 followers
320 members
Iran seo community
✅ کلاب سئو ایران ما در این کلاب اتاق هایی با موضوعات تخصصی برگزار می کنیم. این کلاب مناسب دو دسته از افراد هست: 🅰️ متخصصان سئو 🅱️ علاقمندان به سئو اگر جزو این دو دسته هستید حتما کلاب را فالو کنید.
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 24
434 followers
1922 members
Da It Factor
Da It Factor is a space of Prayer & Conversation.
💈 Advertising
🧶 Relationships
🧊 Chill Vibes
TOP 25
450 followers
1710 members
Industry Collective
Industry Collective is a community for creatives, founded in Los Angeles in 2018. We encourage our community to create and own their work and connect with each other through intentional networking practices. We meet on Thursdays at 6pm PST/9pm EST. Join our tracking board: WeAreTheIndustry.co Follow along on IG @industry_collective.
💈 Advertising
📺 Television
🌱 Networking
TOP 26
970 followers
1080 members
Create Wealth With Words
For biz owners, marketers and copywriters feeling a little greedy. 🤑 This is THE place to learn strategies and secrets in email, marketing, advertising, and copywriting to put more 💰 in your pocket. Once or twice a week, I invite an expert special guest to share their knowledge and answer your most pressing questions. 📣 No notes. No recordings. If you miss it, it’s GONE. 😵 Tap follow so you don’t miss these scheduled events and lose 💎 you won’t find anywhere else. ♣️ Upcoming Talks ♣️ [[[ Coming Soon ]]] Wanna give a talk? Send a DM on IG to the first member (Victor from UnfairCopy) today. 📲
🧀 Psychology
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 27
365 followers
1160 members
Marques & Médias
LE CLUB DES EXPERTS DE LA MARQUE & DES MÉDIAS 🚀 Stratégie de marque | Branding | Content | Influence | Médias Pour rejoindre le club follow les admins ⬇️ @maximerozen @maiamorgen
🇫🇷 French
💈 Advertising
🎙 Storytelling
TOP 28
478 followers
994 members
Ready...Set...THRIVE!
Ready...Set...THRIVE! is a place for #realestate 🏠 professionals to come together to LEARN, SHARE & GROW 🌱 their business skills. Topics include best practices regarding; MARKETING, BRANDING, ADVERTISING, SOCIAL MEDIA, VIDEO, LEAD GENERATION, LISTING PRESENTATIONS, CRM, PROPTECH, APPS, TOOLS, BUYERS, SELLERS, LEADS...✔️✔️✔️ *TAP THE 🛎 on FOUNDER Stacey Soleil’s profile to be notified when a new session is scheduled!* Keeping with the spirit of collaboration & growth mindset, we do allow members to start their own community conversations hosted by this club, however any thoughts expressed by individual members are not necessarily a reflection of the group as a whole or of the founder. This is a community of inclusion, collaboration & connection. 🔗 📌If you’re interested in SPEAKING 🎤 MODERATING 🎬 or being an EXPERT GUEST ✨ on any of our panels or chats, please be sure to #Follow our CLUB FOUNDER @staceysoleil & DM your PITCH! 📣 IG DM’s are OPEN for QUESTIONS❓SUGGESTIONS💡FEEDBACK 📥 - Thx for choosing to be a part of our community!
📈 Marketing
💈 Advertising
🏡 Real Estate
TOP 29
368 followers
846 members
Upcoming East Coast Artists (NY, NJ, PA, GA, FL, etc.)
Making connects the right way, the REAL way Learn how to: 1. Grow 🎯 2. Market 📊 3. Release💰 4. Study 📝 5. Build🔒 6. Motivate ❤️ 7. Expand 🚀 Andddd way more 👀 You guys know wassup 💯 if you’re a CREATIVE....FROM EAST OR WEST....TAP IN 👏👏👏
💈 Advertising
🎧 Music
🌱 Networking
TOP 30
1131 followers
70 members
Branding France
Bonjour la communauté 🇫🇷 ! Ce club français est dédié au Branding, construction de l’identité de votre marque, visibilité et notoriété, sur l’ensemble des canaux disponibles ! Ce club s’adresse aux personnes vivant en France ou non, simplement francophones, et qui s’intéressent aux nouvelles stratégies du mix marketing, image de marque, positionnement, en France et partout dans le monde ! Founder : Zakaria Jannat.
📈 Marketing
💈 Advertising
🇫🇷 French
TOP 31
1083 followers
109 members
Marketing Meta
The latest in marketing trends, data and the business implications. Ideas only. No self or company promotion. Offenders will be expunged. Hosted by Kenneth To and Brendan Gahan. Contact @kennethto with any questions or requests. ~1000 followers+members Marketing Meta Newsletter Http://marketingmeta.substack.com
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 32
611 followers
575 members
Google Ads
🔝 Wellcome to the Google Ads Club in Clubhouse , where all Google Ads Experts meet 🔝 👋 Share this Club link with all your friends to join us! 👉 https://joinclubhouse.com/club/google-ads We talk about Google Ads topics in english 🇺🇸 🇬🇧 y también en español 🇪🇸 si quieres abrir una sala en este club contacta conmigo en instagram soy @jrsanfeliu ✅ Do you want to open a room in the club? Ask me to do it by sending me a DM in instagram at @jrsanfeliu 💬 We talk about / hablamos de: 🔍Search Ads 🔖Display Ads 📽  Video Ads 🎓 Google Ads Mastery 🌍 High Ticket Sales Funnel 💪🏼 B2B & B2C Ads Tactics 🧾 Keyword Research 💥 Optimization Best Practices 🗂 Semmantic Segmentation 🏵 Quality Score 🎯 Conversion Rates 🎭 Assisted Conversions ⏰ Conversion Tracking Pixel 📡 Ad Relevancy ♻️ Dynamic Retargeting 🌀 Lower Funnel Audiences 📊 Cross Channel Strategies
📈 Marketing
🧠 AI
💈 Advertising
TOP 33
1093 followers
56 members
社群行銷 Club
嗨嗨我是社群丼的傑哥!這裡是討論行銷、討論社群的 Club,期待各種新資訊、知識、案例的分享!
📈 Marketing
💈 Advertising
📻 Podcasts
TOP 34
446 followers
692 members
Women in Marketing United
The Women in Marketing United Club is a kickass club for female marketers to share and collaborate! If you’re in a field related to marketing – PR, social media, advertising, etc – THIS is the club for you. We hold weekly meetings every Saturday at 1pm Eastern to share ideas and best practices in the marketing industry. 1st Rule of Women in Marketing: If you want to learn more about marketing and collaborate and refer to each other, you need to join! 2nd Rule of Women in Marketing: Be prepared to share and collaborate. Feel free to start your own rooms in this club. Please have them relate to marketing. If you want to invite people other than club members to your meetings, you will need to add Lisa Nicholls as your co-host. ✔️To join, tap “Follow” and confirm that you are following @LisaANicholls, the first person listed. ✔️DM @lisaanicholls on Instagram with room ideas and suggestions. If you want to be a part of marketing panel discussion rooms, DM Lisa your email address on Instagram to add you to the Club Slack channel.
💈 Advertising
🌱 Networking
🏹 Entrepreneurship
TOP 35
940 followers
94 members
Own It
A safe haven for plus size models and content creators learning to navigate the beauty and fashion industry. We are here to have fun and progressive conversations. Be ready for candid segments about the industry, self love advocacy, and solution based actions in personal and business development. #OwnIt
💈 Advertising
💋 Beauty
👘 Fashion
TOP 36
482 followers
537 members
Filterless
Filterless discussions about photography, art, writing, creativity and the visual lifestyle.
💈 Advertising
📷 Photography
🌊 Art
TOP 37
905 followers
16 members
Ninja Marketing
🥷Il Club dedicato ai PRO del Marketing, della Comunicazione e del Digital Business. ⚔️ 🔥 Seguici per essere aggiornato su Stanze ed Eventi di Intelligence, Formazione e Networking. 🤟 ☕️ Ogni mattina ci trovi alle 9,00 con la Ninja Morning ⚔️ le notizie tech-marketing-digital 🕹 per i PRO del digital business: commentale insieme al direttore Mirko Pallera, alla Redazione Ninja e agli esperti del settore. ⛩ Il Club è gestito dalla Redazione e dal Team di Ninja Marketing, gli unici e originali unconventional dal 2004.
📈 Marketing
💈 Advertising
⏳ The Future
TOP 38
247 followers
667 members
CCET
✏️Creativi Curiosi e Tecnologici - CCET è la prima room che riunisce tutti i creativi italiani che si sentono abbastanza curiosi e amanti della tecnologia e delle possibilità che offre. 🗓Programmazione, regole e consigli su www.bit.ly/CCETclub 👉🏻 Seguici anche su ▪️IG @creativicuriosietecnologici ▪️TELEGRAM cerca il gruppo ✏️Creativi Curiosi E Tecnologici
💈 Advertising
🎏 Design
🌊 Art
TOP 39
819 followers
57 members
Pocc
A space for ethnically diverse creatives in advertising and the creative industries to meet, connect and share experiences✨ UK 🇬🇧 | USA 🇺🇸 | NETHERLANDS 🇳🇱
👥 Social Issues
💈 Advertising
✨ Meet People
TOP 40
37 followers
833 members
Content Creators Assembly
Content creators assembly club ... start rooms with topics around content and film asking and photography if I’m around I’ll make it public for you
💈 Advertising
📷 Photography
🏹 Entrepreneurship
TOP 41
186 followers
626 members
Facebook Ads How-to
คลับแห่งการเรียนรู้ Facebook Ads ฉบับภาษาไทย เพื่อคนไทยใน Clubhouse พร้อมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยถามตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณา Facebook Ads จันทร์ที่ 29 มี.ค. เวลา 22.00 น. หัวข้อ ➡️ “อยากยิงแอดแม่นๆ ต้องรู้จักทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายของ Facebook Ads” 😎 พุธที่ 31 มี.ค. เวลา 22.00 น. หัวข้อ ➡️ “จะหา Lead จากการยิงแอดบน Facebook ยังไงดี” 🤔
📈 Marketing
💈 Advertising
🍏 Education
TOP 42
68 followers
700 members
MARKETING PO POLSKU
Klub dedykowany rozmowom o marketingu, biznesie i technologii. ATL/BTL. Digital - SEM, SEO, Influencer marketing, Media Społecznościowe. . Od pon.-pt. codziennie rano od 7.30-9.00 pokój „Marketing przy kawie ☕️🥐” . . . Każdy członek klubu może otworzyć w nim pokój. Wyślij wiadomość do @magdalena.albinska na insta jeśli chcesz abym dołączyła do Twojego pokoju, aby otworzyć go dla wszystkich/pomóc go moderować.
📈 Marketing
💈 Advertising
🍏 Education
TOP 43
152 followers
541 members
European Marketing
🇪🇺 Welcome to the European Marketing Club! 🇪🇺 🇩🇪🇬🇧🇫🇷🇪🇪🇷🇺 For businesses and entrepreneurs looking to grow their awareness, community and sales in Europe. Creating regular rooms to share knowledge on trends and insights of marketing. ✳️ Hosting daily „☕ MARKETING LUNCH“ (in Russian) ⏱️ at 13:00 CET | 15:00 MCK (60 min.) 👥 300 - 2500 ✳️ Hosting weekly „☕ Marketing Coffee break “ (in English) Thursday 10:00 (CET) 📲 Telegram: https://t.me/marketing_lunch Invite your European Connections to Follow the club and enjoy! 🥂
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 44
116 followers
559 members
POP-UP SHOP
——— “Here Today, Gone Tomorrow” ——— Step inside the club and let everyone know about your upcoming pop-up shop. When you get on the stage, let everyone know about your business and what they can expect from your pop-up. We also host town halls, where we discuss new and upcoming product features in the POP-UP SHOP app. It’s also a great time for you to ask us any questions about the app or anything pop-up shop related. Follow us on Facebook / Twitter / Instagram - @popupshopapp For more information visit 🌐👇🏾 https://popupshopapp.com. Download the app today 📲👇🏾 Google Play: https://bit.ly/2Mk92dr App Store: https://apple.co/3pCVUhN ——— Questions, comments, ideas? Want to start a room? Reach out to Eric 📧👇🏾 eric@popupshopapp.com ——— ——— Know anyone interested in pop-up shops or will be great asset to the club? 👉🏾 Nominate them as a member. 👈🏾 ——— Who should join? Founders, Entrepreneurs, Small Businesses, Black Owned Businesses, Buy Black, CEO’s, Tech, Growth Strategy, Coaching, Advice, Business Planning, Investments, Angel Investor, Venture Capitalist, Entrepreneurship, Instagram, monetize, stripe, clubhouse, Discovery, Pop-up Ideas, Startups, Apps, Pitch, Growth Hacks, Investors, Business Owners, Fashion, New York Fashion Week, Shopping, e-commerce, YouTube ——— 👘 Fashion • 🗺 Places • 🎸 Entertainment • 🔥 Hustle •💡Knowledge • 🧭 Tech • 💭 Arts • 💋 Beauty • 🍕 Engineering • 🛍 DTC •🦄 Startups • ☕️ Advice •🎙 Storytelling • 📱Product • 🧊Chill Vibes
💈 Advertising
📎 Small Business
🏹 Entrepreneurship
TOP 45
340 followers
315 members
FOMO Trends Talks
W O R L D P R E M I E R E 🔥 Social Media Live - First Audio Conference 📆 21 Aprilie 2021 ⏰ 5PM EET 📍www.socialmedialive.ro ••• 👋 Club dedicat pasionatilor de social media, gandit ca o extensie a newsletter-ului FOMO. Fiecare FOMO Talk va aduce in prim plan atat tendinte si idei prezentate in newsletter, cat si noutati relevante pentru practicienii din marketing, comunicare si online. ••• 👉 Vezi ultimele editii / Aboneaza-te la FOMO Newsletter www.manafu.ro/newsletter ••• N E X T E V E N T 🚀 FOMO Talk 8: Clubhouse Success for Brands 📆 14 Aprilie 2021 ⏰ 8PM EET
📈 Marketing
💈 Advertising
🎙 Storytelling
TOP 46
628 followers
24 members
Facebook Ads Italy
Il primo club italiano nel quale si parla di Facebook Ads e di come usarle per far crescere il tuo business e il tuo e-commerce
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 47
268 followers
343 members
Marketing Professionals
Marketing Professionals in Romania focuses on educating marketing professionals and other experts inside the marketing environment, interested in applying the best strategies and tools to add value to their organization. We will talk, debate and improve our knowledge and skills on: 📈 Trends 🔏Marketing Strategies 👩🏼‍💻Digital Marketing 🤳🏻Social Media ⬆️ Community Management 📊 Data & Analytics 🛍 E-commerce Marketing ⌨️ Channel Marketing 🕹 ABM Strategy 🖋 Storytelling, and more. If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 48
268 followers
328 members
B2B Marketing
The Official B2B Marketing club ♣️ This community fosters intellectual, entertaining, and actionable conversations for all areas of B2B marketing including sales, customer success, email marketing, influencers, creators, innovators, artists, psychologists, scientists, idea generators and world-changers. 📣 Club members may start a room in this club at any time. Add an admin as a co-host to open rooms to the public (as with all clubs)
🦄 Startups
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 49
65 followers
468 members
Social Audio Now
A club to talk about the latest developments in social audio platforms, social audio analytics, moderation and more. We’ll be discussing weekly about topics like the newly emerging category of audio influencers and how brands will use apps like Clubhouse, Twitter Spaces, Fireside Chat and more. Check out our website for a schedule of upcoming rooms: 👇👇👇 www.SocialAudioNow.club Club Founders: David Brodie & Laura-Ann Chong CH 👉 @brodiedavid @lachong88 ✨ Established March 5, 2021 ✨ Follow David & Laura-Ann on CH and DM @SocialAudioNow on Twitter to become a member of Social Audio Now or if you’d like to be a recognized guest in one of our future rooms.
📈 Marketing
💈 Advertising
👋 Clubhouse
TOP 50
460 followers
49 members
LINE Marketing Talk
อัพเดท พูดคุย การทำการตลาดผ่าน LINE Platform. (LAP LINEOA Myshop) มาแชร มาแลกเปลี่ยนกันครับ
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 51
465 followers
26 members
Consumatori.it
Qui si raccontano storie di 🛒consumatori. marketing, pubblicità, innovazione e tutto quello che ruota intorno al nostro quotidiano! con Massimiliano Dona, Renato Geremicca, Vito Tassiello e tutti quelli che vogliono raccontare storie di consumi ⏰ LUN - MER - VEN ALLE 8:30 "Consumer morning" con Massimiliano Dona 🤔 Come funziona? Prendiamo una "parola magica" dal mondo dei consumi per discutere di innovazione e nuovi trend. ⏰ OGNI MARTEDÌ ALLE 13:00 "Psicologia dei consumatori: domande/risposte" con Vito Tassiello 🤔 Come funziona? Direttamente da Liverpool il prof. Tassiello spiega i comportamenti dei consumatori (quindi anche il tuo) ⏰ OGNI GIOVEDI ALLE 22:00 "Consumatori 🎠 imbizzarriti" con Renato Geremicca 🤔 Come funziona? Non si sa bene, ma ATTENZIONE: durante questa room nessuna azienda è stata matrattata! 🔥 Vuoi proporre un nuovo argomento? Contattaci su IG o Linkedin!
📈 Marketing
💈 Advertising
🍏 Education
TOP 52
403 followers
87 members
mads
Школа, комьюнити и лаборатория идей, которые меняют мир. У нас есть: курсы, воркшопы, креативная качалка и креативное поп-ап агентство. Создатели: Арина Авдеева @arinavdeeva, Денис Елисеев @denis_eliseev, Максим Пономарев @evangelizm Следи за нашими новостями в Instagram и Telegram @mads_courses Записывайся на курсы madscourses.com mads is an education and impact environment that helps you grow inside the creative industry: we provide courses, workshops, creative gym sessions and pop-up creative agency. Owners: Arina Avdeeva @arinavdeeva, Denis Eliseev @denis_eliseev, Maxim Ponomarev @evangelizm Follow us on Instagram and Telegram @mads_courses Find more info about our products on madscourses.com
🦄 Startups
💈 Advertising
🍏 Education
TOP 53
333 followers
40 members
Digital Marketing Romania
Club românesc de marketing și comunicare digitală cu focus pe social media și tehnologie
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 54
222 followers
141 members
The Brand Club
Marketing / Comms / PR / Digital / Social leaders discuss how brands can leverage clubhouse to engage their audiences. B2B, B2C and DTC
📈 Marketing
💈 Advertising
🎙 Storytelling
TOP 55
106 followers
242 members
Social Media News
——— 🇫🇷🎙 👋 Bienvenue sur le Social Media News Club ——— 🔥 L’actualité décryptée du social media, du brand content et de l’influence sur les différentes plates-formes 🔥 ——— Réseaux Sociaux - Applis de messagerie 🔹 Facebook🔹Twitter 🔹Instagram 🔹 TikTok 🔹Snapchat 🔹 Pinterest 🔹 Linkedin 🔹 Youtube 🔹 Twitch 🔹 Reddit 🔹 WhatsApp 🔹 Messenger 🔹ClubHouse .... ⭐️ Si vous voulez co-animer une room #socialmedia ✳️ contactez-moi ! ✉️ ➡️ Rooms annoncées prochainement 📌 🏠 Club créé le 6 Mars 2021 👨‍💻 Admin @laurent64
📈 Marketing
💈 Advertising
🎙 Storytelling
TOP 56
246 followers
85 members
CeFaci Online?
🇷🇴 Primul club românesc pe Clubhouse 🇷🇴 www.cefaci.online clubhouse@cefaci.online ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 💡 L E A R N • S H A R E • R E P E A T 💡 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Club destinat discuțiilor cu și dintre profesioniștii și KOLs din diferite zone digitale: agențiile de comunicare, digitale, de talente / influenceri, de publicitate și media, platforme digitale,creatori de conținut și profesioniști din departamentele de marketing și comunicare din cadrul companiilor, antreprenori, freelanceri cu activități conexe (foto, social media, tech) samd. Pentru membri: ✓ Clubhouse Analytics - CeFaci Online members/followers will have a special offer for $15/month, when they register to Direcon with this code: d119v. ✓ If you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com. Ping @costinro for stats. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Topics:
📈 Marketing
💈 Advertising
👋 Clubhouse
TOP 57
123 followers
201 members
Digital Rebels
Un punto de encuentro de espíritus digitales (y rebeldes) impulsado por Good Rebels. Salas martes y miércoles a las 7 pm (cet). ***Cualquier miembro puede empezar una sala.*** Contáctanos en twitter - @goodrebels
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 58
69 followers
253 members
Society of Sound Thinking
From sonic branding, health & wellness, and voice-first tech to crossmodalism, sonic diversity, sonic strategy and more, join us as we explore the many ways to harness the power of sound to improve our lives, our businesses, and our communities We’re opening minds (and ears) every Tuesday 9:00(PDT) | 12:00(EDT) | 17:00(BST) | 18:00(CEST)
🔬 Science
💈 Advertising
🌊 Art
TOP 59
44 followers
265 members
LO Sport Marketing
Un gruppo creato per chiacchierare sui temi dello sport marketing. Comunicazione, social, sponsorizzazioni e tanto altro legato allo sport. Ogni giorno alle 15.30 modero la Room “LO Sport Marketing”, il sabato edizione speciale chiamata “Sportweek” perché prende spunto dalla lettura dell’allegato della Gazzetta dello Sport.
📈 Marketing
🏭 Economics
💈 Advertising
TOP 60
89 followers
219 members
Serial Marketers
An extension of the Serial Marketers community where thousands of marketing professions Learn, Try, and Share. Request to join the community at serialmarketers.net.
📈 Marketing
💈 Advertising
✨ Meet People
TOP 61
179 followers
116 members
Creative Industry Summit
C—S is the MENA Region's First & Leading Platform dedicated to celebrating creativity in all Businesses & Walks of Life. We celebrate Global, Regional & Local experts & trend-setters in the various fields while gathering professionals, artists, entrepreneurs, trailblazers, creators & aspiring young talents from all professional fields & arenas. We strive to always feature never been seen cases, efforts, successes, achievements & inspiring stories. ----------------------------- *Membership Criteria* - We are inviting creative minds from all around the globe Who: - Want to inspire & be inspired. - Wish to share their ideas & get exposed all the new fresh ideas out there. ----------------------------- *Stay on topic 📌📍👌🏼🤏🏼📚* - Try to stay on topic in a given thread & category. Conversations will take a naturally winding course, but please ensure to not take a thread in a completely new direction. Similarly, if you see a recent thread (in the last week or so) covering the topic you’d like to post about, comment within that thread rather than creating a new one. *Stay quirky 🕺🏻💃🏻🎉🎊🙌🏼* Mindful of the above, let’s have fun & not take ourselves too seriously! Be curious, experiment, share ideas & take the time to bring joy to someone’s day! Be Transparent Be Yourself Let’s be transparent & honest with our intentions, identity & behavior in this creative community. * Nominate Others 🤩* -This club will grow because of you!! We will grow with you as part of our creative family!! Invite all creative minds around you to benefit & add more value to our ever-growing community. ----------------------------- *Sharing 💬🗣️🔊* - If you like our community, do share the word, invite your friends, peers & colleagues to join us & be part of our community. ----------------------------- * To know more about C-S* ```Follow our social media pages```` - Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo: /CreativeIndMena - Youtube:/CreativeIndustrySummit - Website: www.CreativeIndMena.com
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 62
55 followers
226 members
Influencer Marketing Ro
👋 Grup dedicat profesioniștilor din Influencer Marketing și Social Media. Abonează-te la Newsletter-ul săptămânal dedicat știrilor din industrie (peste 200 de ediții în ultimii doi ani): https://blog.mocapp.net/newsletter-mocapp/
📈 Marketing
💈 Advertising
🌈 Instagram
TOP 63
184 followers
86 members
Marka
⭐️Türkiye’nin ilk marka kulübü⭐️
💈 Advertising
🎏 Design
⏳ The Future
TOP 64
48 followers
215 members
Jesteśmy Interaktywni
Chcesz rozwinąć biznes online, sprzedawać w sieci swoje produkty lub usługi. Planujesz wydać książkę, e-booka lub kurs online? Zależy Ci na blogu eksperckim i budowaniu marki osobistej? Chcesz być online? Jeśli TAK to ten klub jest dla Ciebie! Dołącz i zaproś znajomych, którzy chcą działać skutecznie online i skalować swój biznes!
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 65
63 followers
198 members
The Talk: Mktg & Business
Il club per appassionati di Marketing & Business. Room per conoscere di più su questi temi e interviste a professionisti/imprenditori.
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 66
240 followers
19 members
CatalystClub
CatalystClub is for creatives and connectors passionate about learning, growing, and fostering a deeper sense of togetherness. There are infinite avenues for community-building—from the arts, to hospitality, to marketing, to education and beyond—and we want to explore all of them. Join us for bi-weekly conversations on catalyzing community, featuring special guests who are redefining what it means to do so.
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 67
148 followers
105 members
Conscious Marketing
Conscious Marketing Club talks about all things marketing through the lens of sustainability regarding people, planet & profit! WE 💙 TALKING ABOUT: Creativity • Social Media • PR • Strategy • Purpose & Impact Brands • SDGs • Tech • Using Your Talents for Good! ⚡ Follow Club Founder Tara on IG @theconscious_connoisseur ⚡ Join the Conscious Clubhouse on IG @consciousclubhouse where we feature our fave Conscious Club rooms, ✳️'s, & hosts! ⚡ 🗣️PUBLIC ROOMS • Follow Admin: Tara @taranolan • Topic focus is conscious marketing • Tara needs to review the room idea, & follow you so you can add her as a co-host! Please give 72 hours notice & DM @consciousclubhouse to schedule ⚡ Make sure to click ➕ to NOMINATE other amazing conscious humans for this club! ⚡
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 68
40 followers
200 members
Grow Your Digital Agency
Helping you to grow your agency with Robert Craven, author of Grow Your Digital Agency
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 69
57 followers
162 members
First Comes Marketing
Все о системном маркетинге от настоящих предпринимателей. Маркетинг Запада vs Маркетинг Рунета. Продажи онлайн. Ошибки и провалы. Масштабирование. Команда и делегирование. Системный контент. Соц.Сети. Закулисье онлайн и офлайн бизнесов. Без воды. Только от практиков.
💈 Advertising
🍏 Education
👋 Clubhouse
TOP 70
109 followers
107 members
Show Business in Russia
Всё о шоу бизнесе в России. Прошлое. Настоящее. Будущее. Концерты. Выставки. Продвижение.
🇷🇺- Russian
💈 Advertising
🎧 Music
TOP 71
79 followers
129 members
Форум о Культуре
Разговоры о культурном контексте🎬🎭🎹 🔊⚡️пятница 26 марта 19.00 ⏰- комната «EDTECH ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ» - чему учить и как учиться? Разговариваем с создателями технологий, преподавателями и творцами: Art.tech in NUST MISIS, ЗИЛ, Skillfactory, Петербургская консерватория, ИТМО, Сколково, Skyeng, ГЦСИ, Mobile Filmmaker, ИКРА.
💈 Advertising
🌊 Art
🍏 Education
TOP 72
57 followers
149 members
Facebook Ads Italia
BENVENUTO NEL CLUB ✅ Il club è aperto a tutti e sarà di tutti: marketers, advertiser, imprenditori, titolari di attività locali ecc. Spero si crei una bella community di persone interessate al Facebook advertising. Alcuni temi trattati: 📍Come iniziare 📍News 📍Local 📍PMI 📍Case study Sentiti libero di aprire qualsiasi stanza tu voglia in tema Facebook Ads. Se pensi che questo club possa essere interessante per qualcuno che conosci, invitalo cliccando sul +.
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 73
143 followers
53 members
Bigumigu Trend Lab
2005’ten bu yana en yenilikçi “trendleri anlama ve anlatma platformu” Bigumigu’nun CH kulübü. Clubhouse’da da SXSW, Web Summit gibi izlediğimiz teknoloji ve inovasyon festivallerinin içeriklerini konuşacağımız ve konuları henüz trend olmaktayken tartışıp sonra yeterince yaygınlaştıklarında yeni konulara atlayacağımız sohbetlere gömüleceğiz.
💈 Advertising
🎏 Design
⏳ The Future
TOP 74
145 followers
51 members
Photography Office Hours
Advice for commercial and editorial photographers with photography consultant Amy V. Cooper & friends. Gain knowledge from consultants, reps, art buyers, producers,photo editors and other commercial photography experts.
💈 Advertising
📷 Photography
☕️ Advice
TOP 75
86 followers
103 members
Dijital Pazarlama Kulübü!
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımları yaptığımız kulübümüzde sizleri de aramızda görmek isteriz. Bekliyoruz!
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 76
25 followers
151 members
Programmatic en Español
Club de encuentro para hablar y discutir de temas relacionados con la publicidad programática ( data, compra, venta, industria ) Únete al club, aprende, comparte y descubre todo el mundo de la apasionante programática.
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 77
132 followers
43 members
STRATEGY ITALIA
Il club Strategy Italia unisce i migliori professionisti italiani in strategie di comunicazione multicanale. Essere membro del club è indicatore di professionalità e competenza nel settore. Diventa follower del club per ricevere notifiche sulle varie room che i membri organizzeranno. Nel club parliamo di: Creative Strategy • Growth • Marketing • Social Media • Data • Business • Funnel • Branding • Community • Media • Mega Trend • Advergame • Mindset • Innovation • Design UI/UX • Technology ❤️ Condividi il club con amici o colleghi.
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 78
130 followers
44 members
La Ruche Créative
LE CLUB DES CRÉATIFS ! 🍯 Photographes / filmmakers / entrepreneurs : venez vous démarquer et échanger avec d’autres créatifs ! #Business #Photo #Video #InfluenceMarketing #LesHashtagsNeServentARien
🇫🇷 French
💈 Advertising
📷 Photography
TOP 79
84 followers
74 members
Italia-Russia
Il Club Italia Russia ha l’obiettivo di rinforzare le relazioni tra Italia e Russia e rispondere alle domande di tutti coloro che vogliono conoscersi, cercare opportunità di lavoro e studiare la storia che lega i due paesi. 🇮🇹🇷🇺
📈 Marketing
💈 Advertising
👘 Fashion
TOP 80
100 followers
55 members
Instagarm Italia
Club dedicato a tutti coloro che hanno fatto di Instagram una professione. Influencer, social media manager,brand, e-commerce, piattaforme, agenzie.
💈 Advertising
🌱 Networking
🌈 Instagram
TOP 81
34 followers
114 members
Citronade
All things naming, branding, category and startups. C-Fresh! 🍋 The healthy vitamin for your business. 𝗰𝗶𝘁𝗿𝗼𝗻𝗮𝗱𝗲.𝗰𝗮™
📈 Marketing
💈 Advertising
🦄 Startups
TOP 82
66 followers
77 members
Ask a producer!
Pulling back the curtain - a deep dive in to the mechanics of 📸🎥 production.
💈 Advertising
📷 Photography
☕️ Support
TOP 83
91 followers
40 members
Media Strategists
Media Strategists Club is a Community of: • Social Media Managers • Public Relations Professionals • Podcasters • Bloggers • Branch & Channel Managers The purpose of this club is to unite, discuss important topics, share ideas & network to support each other as a collective of powerhouse Media Strategists!
📈 Marketing
💈 Advertising
🌱 Networking
TOP 84
82 followers
49 members
Social Media & Business
ARGOMENTI: Social Newtork - Marketing - Mindset CHI SONO: Io sono DOCTORMARKETINGX e grazie alla mia esperienza personale, maturata in anni di lavoro sul campo, vi aiuterò a capire le dinamiche dei Social Network e discuteremo insieme degli argomenti più interessanti legati al Social Media Marketing. Per conoscere di più su di me, visita il mio profilo personale. A CHI SI RIVOLGE IL CLUB: * Aziende piccole,medie e grandi che non hanno ancora capito l’importanza dei Social Media * Aziende insoddisfatte dei propri Marketing specialist * Persone che vogliono sviluppare un business da zero con l’aiuto del Social Media Marketing * Influencers/Bloggers che hanno una Audience ma non sanno come monetizzarla * Appassionati del settore
📈 Marketing
💈 Advertising
🌈 Instagram
TOP 85
50 followers
77 members
Making Digital Happen
We Love Making Digital Marketing Happen. 💛 Clubul este dedicat celor care cred în digital marketing cu rezultate măsurabile și în creativitate care sună bine, arată extraordinar și generează #realresults. Follow us ca să discutăm aplicat despre campanii PPC, strategie de digital marketing, conținut creativ și smart. 🙌 💛 Ne auzim în fiecare luni la ora 18.00 🗣 să dezbatem Digital Marketing topics și să împărtășim din experiențele noastre ce înseamnă să faci lucrurile să se întâmple, să aduci rezultate în marketing online. 🇹🇩 Join Our Club: Making Things Happen in Digital
📈 Marketing
💈 Advertising
🍏 Education
TOP 86
5 followers
108 members
Dont Box Me In
55 Media Group is running an initiative called “Don’t Box Me in.” Created by our founders, Brandon Williams & Ashley Lyle Williams. The aim is centered around sharing stories about the B.I.P.O.C diaspora. How do we find peace in a box? How do redesign the world we see ourselves fitting in? Why should we continue to work under patriarchy, as opposed to working for ourselves? How should we uplift our people without becoming a victim of circumstance? Let’s discuss the How, When, & Why? In a space where bullshit won’t be tolerated.
👥 Social Issues
💈 Advertising
⏳ The Future
TOP 87
11 followers
88 members
Sprytnie o SEO/SEM
📊 Wymieniamy się doświadczeniami i rozmawiamy o digital marketingu. Jak promować swoją markę online? SEO i PPC dla: biznesu 💼, bloga 👤, podcastu 🎙 czy aplikacji mobilnej📱. Docelowo nie zabraknie również: 📩 e-mail marketingu 📝 copywritingu i content marketingu Już 21.04 o 10:00 SEO Talks #5 📊🇵🇱 Więcej informacji wkrótce.
📈 Marketing
💈 Advertising
📎 Small Business
TOP 88
53 followers
33 members
Social & Digital Media FR
Club dédié aux discussions sur le social media (Twitter, Instagram, Tik Tok, Clubhouse,...).
🇫🇷 French
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 89
7 followers
67 members
Triad & friends
🇸🇰🇨🇿Triaďáci, klienti a priatelia najzelenšej kreatívnej agentúry na Slovensku a v Česku 💚
📈 Marketing
💈 Advertising
🍷 Bring a Drink
TOP 90
15 followers
52 members
Digital Focus Group
Ogni evento un argomento approfondito con professionisti del Web Marketing. Scambi di idee, esperienze condivise e sessioni Q&A
📈 Marketing
💈 Advertising
🏹 Entrepreneurship
TOP 91
5 followers
45 members
Awesome Marketers [FI]
Welcome to the first English-speaking slack and clubhouse community for marketers in Finland. 🇫🇮 This is a place for questions, learning and meeting fellow marketers. We’re more than 400 marketers on slack - join us there! ❤️ theawesomemarketers.com
📈 Marketing
💈 Advertising
✨ Meet People
TOP 92
41 followers
5 members
Robadagrafici.net
[RDG] LA PIÙ GRANDE COMMUNITY ITALIANA DEI CREATIVI. Web 👨‍💻Robadagrafici.net IG 📷 @robadagrafici_official FB 📔: fb.com/ROBADAGRAFICI.NET La community di Rdg si pone l’obiettivo di consigliare tutti gli esordienti e non, incoraggiandoli a diventare dei “professionisti della grafica digitale". robadagrafici.net è il digital mag che tratta di grafica, design, arte, lifestyle & cultura raccontato dai suoi protagonisti. Robadagrafici è un progetto “timesurcing” ovvero vive grazie al tempo che professionisti e studenti donano creando una circolazione di creatività infinita.
💈 Advertising
🎏 Design
☕️ Advice
TOP 93
25 followers
14 members
CLUB DELLA COMUNICAZIONE
Parliamo di comunicazione in tutte le sue forme. Aziende, enti, istituzioni e prodotti. Televisione, radio, giornali, digital e social media.
💈 Advertising
📺 Television
🎙 Storytelling
TOP 94
7 followers
30 members
Le Wrap Up
Le Wrap Up est la déclinaison sur Clubhouse de la newsletter hebdo qui parle de 5 points d’actu media tech société avec une pointe de culture https://lewrapup.substack.com/welcome
🇫🇷 French
💈 Advertising
📺 Television
TOP 95
19 followers
15 members
Fufflix - 100% Fuffa Free
Il club ufficiale di Fufflix, l’oramai celebre rubrica ideata da Germano Milite per young.it,
🦄 Startups
📈 Marketing
💈 Advertising
TOP 96
4 followers
11 members
Times Square
Contact @theardagroup on clubhouse if interested.
📈 Marketing
💈 Advertising
🎭 Theater